31 augustus 2021 – Ik zal je kleden met mijn onschuld.

“Mijn dochter, mijn zoon,

al je vreugde moet liggen in jezelf te spiegelen in Mij.
Als je dit altijd doet, zal je
– al mijn kwaliteiten, mijn fysionomie en
– mijn eigen kenmerken in jezelf opnemen.
En Ik, op mijn beurt, zal mijn grootste vreugde vinden
wanneer Ik mezelf in jou weerspiegel.” (…)

Luisa: “O God, ben ik iets dat U in verrukking brengt of U verbittert?”
Intussen kwam onze lieve Koningin Mama mij helpen.
Zij had een zuiver wit gewaad in haar handen.

En zeer beminnelijk zei zij mij :
“Dochter, wees niet bang.
Ikzelf wil je mooi maken door  je te kleden met mijn Onschuld.
Zo zal mijn Zoon, wanneer Hij zich in jou zal weerspiegelen,
de grootste vreugde vinden die in een mens kan gevonden worden.”

” Ik zal je kleden met mijn onschuld.” – BvdH 3

30 augustus 2021 – De Allerheiligse Maagd Maria Mijn Mama is een Wonder van Genade

“Mijn dochter, mijn zoon,

de Vreugdes en Genaden die Ik aan mijn moeder heb gegeven
waren zeer  talrijk.  Het volstaat je te zeggen dat
– wat Ik van nature ben,
– onze Moeder geworden is door Genade.

Meer zelfs,  zij was zonder zonde
en hierdoor stroomde mijn Genade vrijelijk in haar.
En er is niets van mijn Wezen dat Ik haar niet gegeven heb.” (…)

Luisa zei tot Jezus:
“Mijn lieve Jezus, onze Moeder had zoveel Goeds
omdat U Uzelf intuïtief liet zien. (…)

Jezus :
Ik wil u het verschil tussen beide laten begrijpen:
In het abstracte beschouwt de ziel God, terwijl
in het intuïtieve, treedt zij in Hem binnen en verkrijgt genaden
– dit wil zeggen,  zij neemt deel aan het Goddelijk Wezen.” (…)

“Mijn Mama  is vol van van Genade” – BvdH 2

29 augustus 2021 – Onze Koningin Mama zegt tot Jezus : “spaar de wereld”

Onze Moeder Koningin zei tot Jezus:

“Mijn zoon,
deze ziel zal altijd klaar staan
om te doen en te lijden wat Wij willen.
Zij is als een touw  dat ons in staat stelt
om de Gerechtigheid  te binden.

Daarom, spaar de wereld
– van zoveel bloedbaden en
– van zoveel bloed dat vergoten zal worden.”

(…)“Zie je, mijn zoon, we hebben een derde
persoon bij ons:  de biechtvader.

(…) Wanneer hebt U weerstaan aan de kracht
– van de ziel die haar lijden en gebed verenigt, en
– van hem die zich met U verbindt enkel om
om
– U te verheerlijken en
– te werken voor het welzijn van het volk? “(…)  

Spaar de wereld” – BvdH 4 – 9 september 1900

29 augustus 1920 – Daden in mijn Wil zijn Licht

Lieve dochter, lieve zoon,

“Daden gedaan in mijn Wil steken uit boven alle andere.
Zij gaan binnen in de sfeer van de Eeuwigheid .
En ze laten alle menselijke daden achter zich.

Het is niet belangrijk of deze daden
– nu gedaan worden of op een ander ogenblik,
– of ze klein zijn of groot .

Het is voldoende dat ze in mijn Wil gedaan zijn
– opdat ze voorrang hebben
boven alle andere menselijke daden.(…)

Daden gedaan in mijn Wil  worden omgezet in licht,
een licht dat samensmelt met het Eeuwige Licht. (…)

“Daden gedaan in de Goddelijke Wil zijn Licht”
 BvdH 12  – 28 mei 1920                         

 

 

 

28 augustus 2021 – Jij moet verdwijnen – De Fiats zullen handelen

“Mijn zoon,  mijn dochter,

Het derde Fiat gaat samen met de andere twee Fiats. (…)
De drie Fiats hebben dezelfde Waarde en dezelfde Kracht.
Jij moet verdwijnen. De Fiats zullen handelen.

 Daarom kan jij in mijn almachtige Fiat zeggen:  “Ik wil
– zoveel liefde, aanbidding en zegeningen te creëren en
– zo veel glorie aan mijn God geven,  als nodig is
om te compenseren voor alle schepselen en alle dingen.”

Jouw  daden  zullen Hemel en aarde vullen,
Zij zullen zich vermenigvuldigen parallel
met de Daden van de Schepping en de Verlossing.
Alles zal één zijn. (…)

Wanneer je begrijpt  dat Ik dit wil en dat Ik die Macht geef,
dan houden alle twijfels op.” (…)

“Jij moet verdwijnen – De Fiats zullen handelen” – BvdH 12

28 augustus 2021 – “Kom en rust in mijn boezem”

“Mijn zoon, mijn dochter,

weet je wanneer het schepsel in Mij rust en Ik in haar?

Wanneer haar intelligentie aan Mij denkt en Mij begrijpt,
– rust zij in de intelligentie van haar Schepper, en
– en de Intelligentie van de Schepper vindt rust in de geschapen geest.

Als de menselijke wil zich verenigt met de Goddelijke Wil,
– omhelzen de twee Willen zich en rusten samen.

Als de menselijke liefde boven alle geschapen dingen uitstijgt
en alleen haar God bemint
– wat een prachtige rust vinden God en het schepsel dan samen!” (…)

“Kom en rust in mijn boezem” – BvdH 14

27 augustus 2021 – De H. Maagd Maria trok Mij uit de Hemel om Mij aan de schepselen te geven

“Mijn dochter,  mijn zoon,

De H. Maagd Maria is de ware Zon.
Zij trok het Woord van de Vader in zichzelf .

Zij liet al het Goede, alle effecten en wonderen
die de Verlossing voortbracht, ontkiemen in haar Licht.

Als de zon, bracht zij al het Goede en  alle  Wonderen voort,
– zonder op te vallen,
– zonder op zich de aandacht te trekken,
als  bron van alles.

In feite, al het Goede dat Ik op aarde deed, deed Ik
omdat de Keizerin van de Hemel  heerste in de Godheid.

En door haar Heerschappij trok zij Mij uit de Hemel,
om Mij aan de schepselen te geven.”

“De H. Maagd Maria trok Mij uit de Hemel om
Mij aan de schepselen te geven –
BvdH 20

27 augustus 2021 – “Samen met Mij geconsacreerd worden in elk Hostie”

 

“Mijn dochter, mijn zoon,

Kom in mijn Wil.  Dan kan je aanwezig zijn
in alle geconsacreerde Hosties
– niet alleen in het heden,  maar ook in de toekomst.
Zo zal jij evenveel geconsacreerd worden als Ik.

In elke geconsacreerde Hostie,  heb Ik mijn Leven gelegd.
En Ik wil in de plaats hiervan een ander leven.

Ik  geef  Mijzelf aan de ziel. Maar zij weigert zeer vaak
om zich aan Mij te geven als wederliefde.
Dan voelt mijn Liefde zich afgewezen, geminacht.

Kom in mijn Wil  om samen met Mij
geconsacreerd te worden in elke Hostie

Dan zal Ik in elke Hostie  in ruil voor het Mijne,
jouw leven vinden. ” (…)

“Samen met Mij geconsacreerd worden in elk Hostie” – BvdH 12

26 augustus 2021 – Daden volbracht in de Goddelijke Wil zijn doordrongen van Goddelijk Leven

Mijn dochter,  mijn zoon,

de daden die in mijn Wil gedaan worden zijn in Hem verzegeld.

Bv.  als de ziel in mijn Wil bidt,
wordt haar gebed verzegeld in mijn Wil.

Zo ontvangt de ziel de Gave van het Gebed.
Dit betekent  dat zij geen moeite heeft om te bidden.

Als de ziel lijdt in mijn Wil,
voelt zij in zichzelf de Gave van Geduld.

Als zij werkt in mijn Wil,
voelt zij de Gave van heilig werk.

De daden verzegeld in mijn Wil
– verliezen hun zwakheid en
– zijn bevrijd van hun menselijk aspect.

Zij zijn doordrongen van Goddelijk Leven.”

“Daden volbracht in de Goddelijke Wil” – BvdH 12

26 augustus 2021 – met Mij deelnemen aan het lijden van de menselijke familie

“Mijn dochter,  mijn zoon,

iemand die in mijn Wil leeft, leeft op een hoge plaats. En iemand die
op een hoge plaats woont, kan met meer helderheid naar beneden kijken.

Hij moet deelnemen aan de beslissingen, aan de moeilijkheden en aan alles wat past bij iemand die op een hoge plaats vertoeft. Zie je dit niet in de wereld?

Maar iemand die in mijn Wil leeft, op een hoge plaats, moet
– de pijnen dragen van hen die beneden leven,
– hun gevaren zien,
– hen helpen,
– zulke serieuze beslissingen nemen dat je ervan huivert,
terwijl hij rustig blijft

Daarom, kalmeer uzelf.
Wij zullen een gemeenschappelijk leven hebben in mijn Wil,

En samen met Mij zal je deelnemen aan het lijden van de menselijke familie.”

“met Mij deelnemen aan het lijden van de menselijke familie – BvdH 12

25 augustus 2021 – Ik leed meest door de schijnheiligheid van de Farizeeën

“Mijn dochter, mijn zoon,

tijdens mijn Passie leed Ik het meest onder de schijnheiligheid
van de Farizeeën. 
Zij deden alsof zij rechtvaardig waren,
terwijl zij de meest onrechtvaardigen waren.

Zij veinsden heiligheid, rechtschapenheid en orde,
terwijl zij het meest verdorven waren,
en buiten alle regels en in totale wanorde leefden.

Zij  deden alsof ze God eerden,  maar zij eerden zichzelf en
zij zorgden voor hun eigen belangen, hun eigen comfort.
Het licht kon bij hen niet binnen.
Hun schijnheiligheid  had alle deuren gesloten. (…)

Zelfs de heidense Pilatus vond meer licht dan de Farizeeën.
Want in alles wat hij deed en zei was geen schijn, maar angst. (…)

“Ik leed meest door de schijnheiligheid van de Farizeeën” – BvdH 13

25 augustus 2021 – Mijn Barmhartigheid werd groter, mijn Gerechtigheid minder streng.

Luisa zei tot Jezus,

“Mijn liefste, in uw Wil vind ik alle generaties.
En in de naam van alle mensen,
– aanbid ik U,  bemin ik U, en  breng ik U eerherstel voor allen.

Ik geef Uw wonden en Uw Bloed aan allen,
opdat allen zouden kunnen gered worden.

Aangezien de verloren zielen  niet meer kunnen geholpen
worden door uw Heilig Bloed en  U niet meer kunnen beminnen,
ontvang  ik Het in hun plaats,
om te doen wat zij hadden moeten doen.

Ik wil niet dat er iets ontbreekt aan de wederliefde
die de mensen  U verschuldigd zijn.
Ik wil U vergoeden,  U eerherstel brengen, U beminnen voor allen,
– van de eerste tot de laatste mens.” (…)

“jouw gebed blijft voortduren in mijn Wil” – BvdH 12

24 augustus 2021 -” Fiat Mihi – Mij geschiede naar uw Woord”

“Mijn  zoon, mijn dochter,

De Verlossing kwam voort uit de ‘Fiat Mihi’ van mijn lieve Mama,
uitgesproken in mijn Wil. Het heeft dezelfde kracht als mijn scheppend ‘Fiat’. 

 Daarom is er niets in de Verlossing
– dat niet de stempel bevat van het ‘Fiat Mihi’ van mijn Mama. 

 Mijn Mensheid, mijn Stappen, Woorden en Werken zijn getekend door haar ‘Fiat Mihi’. Mijn Pijnen, mijn Wonden, mijn Doornen, mijn Kruis, mijn Bloed, hadden de stempel van haar ‘Fiat Mihi’. (…)

Mijn oorsprong in de tijd was het ‘Fiat Mihi’ van de Onbevlekte Mama.
Daarom dragen al mijn Werken het merkteken van haar ‘Fiat Mihi’.
Haar ‘Fiat Mihi’ is ook in elke Sacramentele Hostie. “(…)

“Fiat Mihi – Mij geschiede naar uw Woord” – BvdH 12

24 augustus 2021 – Mijn Liefde is steeds aktief. Zij wil steeds geven.

“Mijn dochter, mijn zoon,

de zonde ketent de ziel en belemmert haar om het goede te doen.
Haar geest voelt de ketting van de zonde en weet niet meer wat goed is.
Haar wil voelt de ketting die haar vastbindt en is afgestompt.(…)

O, hoeveel  medelijden voel ik bij het zien van de mens die geketend is door zijn eigen zonden!  Daarom wilde Ik tijdens mijn Passie eerst de pijnen van de kettingen lijden.

 Ik wilde vastgebonden worden om de mens te bevrijden van zijn eigen ketenen.
Zodra de kettingen Mij vastbonden, veranderden zij in kettingen van liefde.

Mijn Liefde is steeds werkzaam – Zij kan niet werkloos zijn.
Ik maakte voor allen en voor elk afzonderlijk alles klaar  wat nodig is om
– om hen te herstellen, te genezen, en opnieuw mooi te maken. “(…)

“Mijn Liefde is steeds aktief. Zij wil steeds geven” – BvdH 12

23 aug 2021 – ik bemin U, ik dank U, ik zegen U, ik aanbid U voor onze koningin Mama

Luisa zegt tot Jezus:

“Mijn Jezus, terwijl ik zo dicht bij U ben,
wil ik U mijn liefde bewijzen, mijn dankbaarheid, en alles
wat elke mens verplicht is te doen,

omdat U onze onbevlekte Koningin Mama geschapen hebt
– de mooiste, de heiligste,  een wonder van genade,
en haar verrijkt hebt  met alle gaven,
en haar ons als mama gegeven hebt.

En ik doe dit in de naam van alle mensen,
in het verleden, heden en de toekomst.

Ik wil elke daad van elke mens nemen, elk woord,
elke gedachte, elke hartslag en stap.
En in elk ervan wil ik U zeggen:

“ik bemin U, ik dank U, ik zegen U, ik aanbid U,
voor alles wat U gedaan hebt
in uw hemelse Koningin Mama en de mijne.”

“ik bemin U, ik dank U, ik zegen U, ik aanbid U
voor onze koningin Mama ” –
BvdH 12

23 augustus 2021 – Evangelie (Mt 23, 13-22 ) – Het lijden van afgewezen Liefde

Jezus zegt tot luisa:

(…) “Mijn dochter, het kwaad is zo erg geworden dat het nodig is dat jij mijn bittere kwellingen doorstaat alsof Ik opnieuw op de aarde leef.
De aarde staat op het punt vlammen te werpen om de mensen te straffen.

Mijn Liefde wil hen met genaden overdekken, Maar Zij  wordt afgewezen .
En hierdoor verandert Zij in een vuur om hen te straffen.

En de mensheid bevindt zich nu tussen twee vuren:
– het vuur van de hemel en het vuur van de aarde.

 Het kwaad is zo wijdverspreid
dat deze twee vuren op het punt staan om zich te verenigen.

De pijn die Ik je heb laten doorstaan – wordt tussen deze twee vuren geplaatst om te voorkomen dat zij zich verenigen. ” (…)

“Wees moedig. Mijn Wil zal u in alles Kracht geven” – BvdH 14

22 augustus 2021 – Evangelie (Joh. 6, 60-69)- “Laat Mij nooit alleen”

Mijn dochter, mijn zoon,

Ik ben de God die geïsoleerd is door de mensen.
Ik leef in hun midden, Ik ben het Leven van elk van hun daden.
Zij behandelen  Mij alsof Ik niet bij hen ben.

O, hoe ween Ik omwille van mijn eenzaamheid!
Ik – alleen!  altijd alleen… terwijl Ik in hun midden ben,
– het licht van elke gedachte,
– het geluid van elk woord,
– de beweging van elk werk,
– de stap van elke voet,
– de hartslag van elk hart.

En toch laat  de mens, ondankbaar, Mij alleen.
En hij zegt geen ‘Dank U‘ tegen Mij, geen ‘Ik bemin U’.

Hoe weegt deze eenzaamheid op Mij! (…)

“Laat Mij nooit alleen” – BvdH 14

22 augustus 2021 – De staat van offerziel

“Mijn dochter, mijn zoon,

de offerziel  is blootgesteld
– om alle klappen van de Goddelijke Gerechtigheid te ontvangen en
– om het lijden van de anderen te voelen.

Oh! Hoe kreunde mijn verpletterde Mensheid onder deze strenge straffen.
Niet alleen dit, maar vanuit jouw staat van ontbering en verlatenheid,
kan je zien
– hoe de schepselen met Mij zijn en
– hoe de goddelijke Gerechtigheid op het punt staat hen te straffen
met meer verschrikkelijke plagen.

De mens heeft de toestand van volledige waanzin bereikt.
En voor de dwazen worden de hardste zweepslagen gebruikt.”(…)

“De staat van offerziel” – BvdH 12

21 augustus 2021 – “Mijn Glorie zal in alles volkomen zijn”

“Mijn dochter,

(…) dit is waarom Ik je roep om in mijn Wil te leven.
En Ik fluister het volgende gebed in je oor:

‘Jezus,
– ik leg aan uw voeten  de aanbidding,
de onderwerping van de gehele mensen-familie.
– ik plaats in uw hart het “ik hou van U” van allen.
– Op uw lippen druk ik mijn kus
om de kus van alle generaties te bezegelen.
– ik omhels U met mijn armen
om U te omhelzen met de armen van allen,
om U de glorie te brengen van alle werken van alle schepselen.’

En Ik voel in jou de aanbidding, het ‘ik hou van U’, de kus…
van de gehele menselijke familie. “(…)

“Mijn Glorie zal in alles volkomen zijn”
BvdH 12 – 22 mei 1919                   

 

20 augustus 2021 – Evangelie – “leef in de hoogten, los van jezelf”

“Mijn dochter, mijn zoon,

blijf niet in jezelf, in je eigen wil.
In plaats daarvan, kom in Mij, in mijn Wil.

Kijk naar de zon, hij staat in de hoogte. Hij is licht voor iedereen. (…)
Ik ben het Eeuwige Licht. Ik sta het hoogste.
Daarom ben ik overal, zelfs in de dieptste afgronden.

Ik ben het Leven van allen en  elk ontvangt Mij
– alsof Ik alleen voor hem besta.

Wat jou betreft,  als je goed wil doen aan iedereen,
kom binnen in mijn onmetelijkheid
en leef in de hoogten,  los van alles, inclusief van jezelf.
Hij die in de hoogten woont – kan licht naar beneden zenden. “(….)

“Leef in de hoogte, los van jezelf” – BvdH 12 – 16 juli 1918                       

 

 

 

 

 


                      

 

20 augustus 2021 – “De Maagd Maria leed een zee van pijnen.”

“Mijn dochter, mijn zoon,

nog voor zij  wist dat zij mijn moeder zou worden,
had mijn lieve mama  haar zee van pijnen.

Deze zee waren de pijnen door de beledigingen
die haar Schepper werden aangedaan.
Oh, wat heeft zij geleden!   Dit lijden werd
bezield door een Goddelijke Wil die zij bezat.

Hij heeft de eigenschap van de Oorsprong
– en bevat een fontein
om alles wat in mijn Wil gedaan wordt,
– ook de kleinste dingen, zelfs druppels water
te veranderen in oneindige zee.

Mijn Wil kan geen  kleine dingen doen.
Alles wat Hij doet is grandioos”(…)

Het kleine Ik hou van U” in mijn  Wil
verandert in  zee van Liefde. (…)

“De Maagd leed een zee van pijnen door de beledigingen
die haar Schepper aangedaan werden.”
Het Boek van de Hemel – deel   20 – 4 november 1926                  

 

 

 

19 augustus 2021 – De Maagd Maria was de volmaakte kopie van de Schepping en van de Schepper

“Mijn zoon, mijn dochter,

om op aarde neer te dalen, kon ik geen gebruik maken,
noch vertrouwen hebben in kinderen die niet in onze Wil leefden.

Om de komst van het Koninkrijk van de Verlossing mogelijk
te maken was een dochter nodig die in onze Wil leefde.

Omdat de Maagd Maria een dochter was
van het Koninkrijk van het Eeuwig Fiat,
– was zij de getrouwe kopie van haar Schepper.
– was zij de volmaakte kopie van de gehele Schepping.
– moest zij alle daden bevatten die de Opperste Wil uitvoert
in alle geschapen dingen.

O, hoe mooi was de Hemelse Vorstin!
Wij zagen in haar niet alleen ons evenbeeld,
maar ook al onze Werken die in haar ingesloten waren.

En dit, omdat zij onze Wil in zichzelf bezat. “(…)

“Hoe mooi was de Maagd Maria.” –  BvdH  20

19 augustus 2021 – bid, bid voor de grote blindheid van de mensen

“Mijn dochter, mijn  zoon,

(…) Ja- Ik heb alles gedaan voor de mens.
De Liefde duwde Mij naar hem toe.
Ik wilde hem omhullen in mijn Werken,
als in een mantel van bescherming.
Omdat Ik zeker wilde zijn dat hij in veiligheid was.

Maar de mens is ondankbaar.  Door te zondigen
scheurt hij deze mantel van verdediging open.
Hij verwijdert zich van onder mijn mantel
van zegeningen, genaden en liefde.

En als hij naar buiten gaat,  wordt hij getroffen
door de bliksem van de Goddelijke Gerechtigheid.

Ik ben niet Degene die de mens slaat.  Hijzelf,
door te zondigen, loopt weg van Mij en ontvangt de slagen.”(…) 

“bid, bid voor de  grote blindheid van de mensen” – BvdH 12

18 augustus 2021 – Ik wil van jou een volledig vertrouwen.

 

“Mijn dochter, mijn zoon,

kalmeer jezelf, wees niet bang. Jouw Jezus verlaat je niet.
Ik wil je volledig vertrouwen.
En Ik wil niet dat jij Mij, al is het maar een beetje,  wantrouwt.

Ik heb zo graag dat zielen een volledig vertrouwen hebben in Mij,
dat Ik dikwijls geen aandacht schenk aan
–  een gebrek of onvolmaaktheid van hen,  of
–  een gebrek aan overeenstemming met mijn Genade,
om hun volledig vertrouwen op Mij niet te doen wankelen.

In feite, als de ziel haar vertrouwen in Mij verliest,
– is zij als gescheiden van Mij en
– valt zij op zichzelf terug.

Zij is zeer afstandelijk van Mij.  Zij is verlamd in haar liefde en
hierdoor is zij ook verlamd in het zich opofferen voor Mij.
Hoeveel schade veroorzaakt wantrouwen!” (…)   

“Ik wil van jou een volledig vertrouwen.” – BvdH 17

18 augustus 2021 – Enkel in de Goddelijke Wil is er eindeloos geluk .

 

“Mijn dochter, mijn zoon,

enkel mijn Goddelijke Wil kan het schepsel gelukkig maken.
Door zijn licht overschaduwt of verdrijft Hij alle kwaad.

En Hij zegt, met zijn goddelijke Kracht:
Ik ben geluk zonder einde.  Vlucht, alle kwaad.
Ik wil vrij zijn.
Geconfronteerd met mijn Geluk, is elk kwaad levenloos.”

De ziel die leeft in mijn Goddelijke Wil, bezit zo’n een grote kracht,
dat zelfs de daden van het schepsel veranderd worden.

Er is
– een uitwisseling van leven  tussen haar en God.
– een uitwisseling van daden, van stappen, van hartslagen.

God blijft verbonden met het schepsel en het schepsel met God.
Zij zijn niet van elkaar te scheiden. “(…)

“Enkel in de Goddelijke Wil is er eindeloos geluk .” – BvdH 26

17 augustus 2021 – Uw Rijk kome – Uw Wil geschiede op aarde zoals in de Hemel

Mijn zoon, mijn dochter,

Bij mijn komst op aarde, was mijn Wil mijn Leven.
En mijn Mensheid herkende Hem, hield van Hem en liet Hem regeren.

Mijn komst  op de aarde diende
– om de twee willen te verenigen, de menselijke en de Goddelijke,
– om ze in een intieme relatie te brengen en
– om de Goddelijke Wil bekend te maken.

Ik leerde hen  het Onze Vader en hen liet zeggen:
“Uw Koninkrijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.”

Als mijn Wil niet gedaan wordt op aarde zoals in de Hemel,
kan niet gezegd worden dat Hij onder de mensen heerst.

Daarom, als zijn Koninkrijk er zal zijn, zal Hij aanwezig zijn
– niet alleen onder de mensen
maar in elk van hen als eeuwig Leven. “(…)

“Uw Rijk kome – Uw Wil geschiede op aarde zoals in de Hemel” – BvdH 12

17 augustus 2021 -EV- Mijn Koninkrijk is het hare evenzeer als dit het Mijne is

“Mijn dochter, mijn zoon,

zodra de ziel binnengaat in mijn Wil en besluit in Hem te leven,
verdwijnen al haar twijfels en angsten.

Het is als met een koningsdochter, die,
hoe vaak haar ook gezegd wordt dat zij niet de dochter van haar vader is,
daar geen aandacht aan schenkt.
Integendeel, zij gaat verder en zegt fier tot iedereen:

“Het heeft geen zin dat jullie het tegendeel beweren of dat jullie twijfels en angsten in mij zaaien. Ik ben de ware dochter van de koning – hij is mijn vader.
Ik leef met hem. Meer nog, zijn koninkrijk is het mijne.”

Onder de vele Weldaden die mijn Wil met zich meebrengt,
geeft Hij ook de toestand van veiligheid.  (…)

Mijn Koninkrijk is het hare, evenzeer als dit het Mijne is.
Zij verdedigt onze rechten.
En zij neemt deel aan het oordelen en veroordelen van anderen.
Hoe kun jij dan naar angsten willen vissen?”

“Mijn Koninkrijk is het hare evenzeer als dit het Mijne is” – BvdH 12
15 okt 1919

16 augustus 2021 – “Leg de rest van het menselijke af en neem wat Goddelijk is.”

Mijn dochter,  mijn zoon,

(…) Ook Ik zal uitroepen: “Vrijheid. Vrijheid!
Komt allen in mijn Wil, en jullie zullen de ware vrijheid genieten!’

Buiten mijn Wil, hoeveel belemmeringen vindt de ziel niet!
Maar in mijn Wil is zij vrij.
Ik laat haar vrij om Mij lief te hebben zoals zij het wil

Meer nog, Ik zeg haar: “Leg de rest van het menselijke af
– neem wat Goddelijk is
.”

Ik ben niet gierig en jaloers met mijn bezittingen . Ik wil dat je alles neemt.
Heb Mij mateloos lief. Neem, neem al mijn Liefde.
Maak mijn Macht tot de jouwe. Maak je mijn Schoonheid eigen.
Hoe meer je neemt, hoe gelukkiger uw Jezus zal zijn.”(…)

“Leg de rest van het menselijke af en neem wat Goddelijk is” – BvdH 12

15 aug 2021 – Het Feest van de Goddelijke Wil werkzaam in de hemelse Koninging

“Mijn  dochter, mijn zoon,

vandaag is het feest van de Opname van Maria,
– het mooiste, het meest sublieme en het grootste feest,
waarin Wij het meest verheerlijkt, bemind en geëerd worden.

Hemel en aarde zijn vervuld van een ongewone vreugde
die nog nooit eerder  ervaren is.
De engelen en heiligen voelen zich overspoeld
– door
 zeeën van nieuwe vreugden en nieuw geluk.
Zij zingen de lof van de Soevereine Koningin met nieuwe hymnen
die  alles overstemmen en vreugde geven aan allen.

Vandaag is het Feest van de Feesten.
Het is het unieke en nieuwe dat nog nooit  gebeurd is.

Vandaag, met de opname van  Maria in de Hemel
wordt voor het eerst  de Goddelijke Wil,
werkzaam in de soevereine Dame, gevierd
. “(…)

“Het Feest van de Goddelijke Wil” – BvdH 36

error: Content is protected !!