20 juni 2021 – de ziel zonder de Goddelijke Wil is in wanorde

Mijn zoon, mijn dochter,

zoals ik aan de mens een hemel gaf voor het welzijn van zijn lichaam,
gaf Ik aan zijn ziel, die nobeler is, de Hemel van mijn Wil.

De ziel bevat ook afgronden, hoogten en kloven. Dit zijn de
– passies,  deugden,  neigingen, en andere dingen.

Als de ziel zich verwijdert van onder de Hemel van mijn Wil,
– valt ze van de ene zonde in de andere,
– verdrinken de passies haar en
– veranderen de hoogten van de deugden in afgronden.

Net zoals op aarde alles wanordelijk en onvruchtbaar zou zijn
zonder een hemel, is dit ook zo voor de ziel zonder mijn Wil.

de ziel zonder de Goddelijke Wil is in wanorde- BvdH -11

19 juni 2021 – Kracht van degene die leeft in de Goddelijke Wil.

Mijn zoon, mijn dochter,

Je moet weten dat elk gebed, elke handeling en elke beweging
– van iemand die in het Fiat  leeft,
in zichzelf een oneindige en onuitwisbare kracht en waarde insluit.

Het Oneindige strekt zich overal uit.
Het bevat de deugd – voortbrenger van alle goeds.
Het omvat de eeuwigheid. Het omvat God zelf.

Een daad gedaan in mijn Wil
– is daarom een daad die nooit eindigt, en
– heeft zo’n kracht dat het Hemel en aarde omsluit.

En ons Fiat, met zijn oneindige Macht,
– sluit onze Godheid in de handeling van het schepsel,
vormt met zijn sluiers van Licht, voor ons Goddelijk Wezen
het mooiste en meest verrukkelijke koninklijke paleis.”

Kracht van degene die leeft in de Goddelijke Wil. BvdH -26

18 juni 2021 – Mijn Wil wil zijn Leven vormen in de ziel

Mijn zoon, mijn dochter,

Wil je weten wat de hartkloppingen van mijn Wil in de mens doen?

Als de mens denkt, dan circuleert mijn Wil  in de aderen van zijn ziel .
En zij geeft hem goddelijke gedachten zodat hij menselijke gedachten
opzij  schuift en  de voorrang geeft aan de gedachten van mijn Wil.

Als hij spreekt, handelt, loopt of liefheeft,  wil mijn Wil zijn ereplaats
in zijn woorden, zijn stappen en zijn liefde. (…)

Kortom, mijn Wil circuleert in elke handeling van de mens,
–  om de eerste plaats in te nemen, die Hem toekomt.

Wil je weten welke mens de volledige vrijheid geeft aan mijn Wil
– om de hartslag van zijn ziel te zijn
Degene die in mijn Wil leeft.

 Oh! Mijn Wil deelt zijn Leven mee aan deze mens !

Mijn Wil wil zijn Leven vormen in de ziel – BvdH -17

18 juni 2021 – Wij zijn twee harten die samen kloppen.

Mijn zoon, mijn dochter,

weet je waar Ik een echte wederliefde vind?
In de ziel die leeft in mijn Wil.

Als Ik in haar neerdaal, op dat moment zelf,
– breek Ik de sluier van de Hostie.

Ik weet immers dat meer edele sluiers,
die Mij dierbaarder zijn, klaar staan
– om Mij in zich op te nemen
– om Mij deze ziel die Mij het leven geeft niet te laten verlaten.

Ik ben daar niet alleen, maar met mijn meest trouwe metgezel.

Wij zijn twee harten die samen kloppen.
We zullen verenigd liefhebben, onze verlangens zullen één zijn.”

Wij zijn twee harten die samen kloppen – BvdH -16

17 juni 2021 – Het Gebed van Jezus – Het Onze Vader

Mijn zoon, mijn dochter,

Ik bad met Zijn eigen Wil
om iets te vragen wat mijn eigen Vader wilde.

En nadat Ik dit gebed tot mijn Vader in de Hemel gebeden had,
was Ik er zeker dat het Koninkrijk van de Goddelijke Wil op aarde
aan Mij zou verleend worden.

Ik leerde dit gebed aan mijn apostelen
– om het aan de gehele wereld aan te leren en
– opdat de roep van iedereen gehoord zou worden:

“Uw wil geschiede op aarde zoals in de Hemel. ”
Ik kon geen meer zekere en plechtige belofte doen. (…)

Het Gebed van Jezus – Het Onze Vader – BvdH -23

16 juni 2021 – Bidden zoals Jezus – in de Goddelijke Wil

Mijn dochter, mijn zoon,

bid, maar bid zoals Ik.

Dit wil zeggen,  dompel jezelf helemaal onder in mijn Wil.
Daarin zal je God en alle schepselen vinden.

Maak je alles van de schepselen eigen.
Geef alles aan God, want alles behoort Hem toe.

Dan leg je al hun daden aan zijn Voeten
– hun goede daden om God te eren, en
– hun slechte daden om hen te herstellen
door  de Heiligheid,  de Kracht en Onmetelijkheid
van de Goddelijke Wil, waaraan niets ontsnapt.

Dit is wat mijn Mensheid op aarde deed. (…)

Bidden zoals Jezus – in de Goddelijke Wil – BvdH -11

15 juni 2021 – Bidden in de Goddelijke Wil (2)

Mijn dochter,  mijn zoon,

Bid in Mijn Wil.
En breng voor de Goddelijke Majesteit
– uw gedachten, waarin de gedachten van allen zijn,
– in uw ogen de blikken van allen.

Breng in uw woorden, bewegingen, gevoelens en verlangens,
–  die van uw broers en zussen
Herstel voor hen en verkrijg voor hen licht, genade en liefde .

In mijn Wil zal je in Mij zijn en in allen.
Jij zal  mijn Leven leiden en samen met Mij bidden.

De Goddelijke Vader zal zich verheugen. (…)

 Bidden in de Goddelijke Wil (2) – BvdH -11

14 juni 2021 – Maria, de Koningin van Smarten

Mijn dochter, mijn  zoon,

Ik was de eerste Koning van smarten.
En omdat Ik Mens en God ben, moest Ik alles in Mij centraliseren
om de heerschappij over alles te hebben, zelfs over de smarten.

De smarten van mijn Mama waren niets anders
dan de weerkaatsingen van de Mijne
.  Deze  werden in haar
weerspiegeld en zo deelde zij in al mijn smarten. (…)

Het waren niet de smarten zelf die mijn moeder tot Koningin
maakten en haar zoveel Glorie lieten uitstralen.

Het was mijn almachtig Fiat.
Dit was verbonden  aan elk van haar daden en elk verdriet.
Dit Fiat Zelf vormde het leven van elk van haar smarten.  (…)

 Maria, de Koningin van Smarten- BvdH -15

8 juni 2021 – leven in het centrum van de Mensheid van Jezus

Mijn zoon, mijn dochter,

net zoals de zon in het centrum van zijn sfeer  staat,
zo is mijn Goddelijke Wil in het centrum van mijn Mensheid.

De ziel die in mijn Wil leeft,
bevindt zich is in het centrum van mijn Mensheid.

Alles wat Ik gedaan en geleden heb,  is gericht op die ziel:
– als zij zwak is, geef Ik haar kracht,
– als zij vuil is, wast mijn Bloed haar en maakt haar mooi,
– mijn Gebeden ondersteunen haar,
– mijn Armen houden haar stevig vast en bedekken haar
met de vruchten  van mijn Werken.

Kortom, alles is rond deze ziel om haar te verdedigen en te helpen.

Denken aan mijn Lijden is zeer natuurlijk voor jou.  Als je in mijn Wil leeft, omringt mijn Lijden jou als wolken van Licht en Genade.(…)

leven in het centrum van de Mensheid van Jezus- BvdH -18

8 juni 2021 – “Ikzelf spreek de woorden van de Consecratie over hen uit”

Lieve zoon, lieve dochter, 

In de zielen die mijn Wil doen en er in leven,
ontmoet mijn Liefde geen hindernis.
Ik bemin hen en Ik zorg zelf voor alles wat zij nodig hebben. (…) 

 Wat de priester doet met de Hostie, doe Ik met deze zielen,
– niet één keer, maar elke keer
als zij 
hun daden verrichten in mijn Wil.

Zij trekken Mij aan als krachtige magneten. 

 Ik consacreer hen als bevoorrechte Hosties,
en Ik herhaal de woorden van de Consecratie over hen. 

 De zielen die in mijn Wil leven maken zichzelf leeg
om Mij alle ruimte in hen te geven.
 Zij geven Mij het stuur en, indien nodig, zijn zij
bereid om elke pijn te doorstaan om in mijn Wil te leven. (…)

Ikzelf spreek de woorden van de Consecratie over hen uit – BvdH -12

7 juni 2021 – God is gebonden aan de mens en de mens aan God.

Mijn dochter, mijn zoon,

enkel mijn Goddelijke Wil kan het schepsel gelukkig maken.
Door zijn Licht overschaduwt of verdrijft Hij alle kwaad.

En Hij zegt, met zijn Goddelijke Kracht:
“Ik ben het eindeloos Geluk. Vlucht, alle kwalen.  Ik wil vrij zijn,
want tegenover mijn Geluk heeft geen enkele  kwaal leven.”

Voor degene die in mijn Goddelijke Wil leeft, is zijn Macht groot,
zodanig dat Hij de  handelingen verandert.
Er is een uitwisseling  van leven tussen de mens en God,
– van handelingen, van stappen, van hartslagen.

God blijft gebonden aan de mens en de mens aan God.
Ze worden onafscheidelijk van elkaar..

In deze uitwisseling van daden en leven,
spelen  de Schepper en het schepsel een spel,
En zij zijn elkaars ‘overwonnene’.(…)

God is gebonden aan de mens en de mens aan God.- BvdH -27

7 juni 2021 – Ik word niet bemind – Vagevuur van een ziel

Een ziel in het vagevuur zegt:

Jezus Christus brandt in het Allerheiligste Sacrament van Liefde.
Hij verlangt vurig om Zichzelf aan de zielen te geven . (…)

En wanneer de ziel bij Hem kan komen om Hem te ontvangen,
– maar dit niet doet,   of erger nog, onverschillig blijft en vele nutteloze voorwendsels opwerpt, dan wordt Hij zeer beledigd.

(…)Hij stikt bijna jn zijn eigen Liefde omdat niemand haar wil ontvangen.
En Hij blijft  herhalen:
“Mijn zo overmatige  Liefdesuitingen wordt verwaarloosd
Erger nog, zij worden vergeten. Zelfs zij die zich mijn bruiden noemen,  verlangen er niet naar om Mij te ontvangen
en  laten Mij  mijn Liefde niet uitstorten bij hen .
Ach, Ik krijg geen wederliefde! Oh! Oh! Oh!
“Ik word niet bemind!  Ik word niet bemind!”  (…)

Om mij te zuiveren van deze zware fout-de Communie niet te hebben ontvangen voor onbenulligheden –  laat de Heer mij delen in de pijnen
die Hij lijdt wanneer zielen Hem niet ontvangen. (…)

Ik word niet bemind – Vagevuur van een ziel – BvdH -7

6 juni 2021 – Ik bleef op aarde in het Sacrament

Mijn dochter, mijn zoon,

In elk tabernakel, werk Ik
– aan het Werk van de Verlossing en
– aan het  “Fiat voluntas tua sicut in Caelo et in terra”.

 Ik offer Mezelf en sterf in elke Hostie om
– de Zon van mijn Goddelijke Fiat opnieuw te laten herrijzen, en
– het nieuwe tijdperk van zijn volledige Triomf te bewerken. .

Toen Ik de aarde verliet, zei Ik:
“Ik ga naar de Hemel en Ik blijf op de aarde in het Sacrament.

Ik zal geduldig  eeuwenlang  wachten. Ik weet dat het Mij veel zal kosten.
Het zal mij niet ontbreken aan zware beledigingen,
zelfs meer dan tijdens mijn Passie.
Maar Ik zal me wapenen met Goddelijk Geduld.

Vanuit deze kleine Hostie, zal Ik het Werk volbrengen.(…)

Ik bleef op aarde in het Sacrament – BvdH -28

6 juni 2021- Mijn Mensheid en mijn Godheid zijn in een kleine Hostie opgesloten

Mijn dochter, mijn zoon,

(…) Ik kwam vanuit de Hemel naar de aarde.
Mijn Liefde leidde Mij in een donkere en zeer nauwe gevangenis :
de schoot van mijn Mama.

In deze gevangenis zelf vormde Zij voor Mij een andere gevangenis :
mijn Mensheid, waarin mijn Godheid opgesloten werd.

De eerste gevangenis duurde negen maanden.
De tweede gevangenis van mijn Mensheid duurde voor Mij
niet minder dan drieëndertig jaar.

(…) Tegen het einde van de gevangenis van mijn Mensheid,
vormde mijn Liefde  voor Mij de gevangenis van de Eucharistie,
de kleinste van de gevangenissen :
 een kleine Hostie waarin Zij Mij,
mijn Mensheid en mijn Godheid, opsloot. (….) tot het einde der Tijden. (…)

Mijn Mensheid en mijn Godheid zijn in een kleine Hostie – BvdH -27

5 juni 2021 – De Heiligheid van het Leven in de Goddelijke Wil (2)

Mijn dochter,  mij zoon,

daarom wil Ik de Heiligheid van het leven in Mijn Wil verwezenlijken.
Dan  zal Ik geen priesters meer nodig hebben om Mij te consacreren,
noch kerken, tabernakels of Hosties.
Deze zielen zullen alles zijn:  priesters, kerken, tabernakels en Hosties.

 Mijn Liefde zal vrijer zijn.
Telkens wanneer Ik Mijzelf wil consacreren, zal Ik het kunnen doen
– op elk moment, overdag, ’s nachts, op elke plaats,  waar zij ook zijn.
mijn Liefde zal zich dan volledig kunnen uitstorten!

Naar mijn voorbeeld  zullen zij Mij vergoeden voor alles wat andere mensen,
in verleden, heden en toekomst, Mij verschuldigd zijn.

Dan zal de aarde Mij de ware Glorie geven. En mijn ‘Fiat Voluntas Tua op
aarde zoals in de Hemel’
 zal zijn voltooiing en vervulling krijgen.”

De Heiligheid in mijn Wil (2) – BvdH -12

5 juni 2021 – Het Heilig verlangen om Jezus te ontvangen

“Mijn dochter,  mijn arme dochter, moed!

Wanneer je Mij mist in de Communie, groeit  jouw verlangen.
En door dit vurig verlangen, ademt jouw ziel God.

 En God wordt door dit hevig verlangen van de  ziel
nog meer aangewakkerd.  Hij ademt die ziel

In deze wederkerige ademhalingen tussen God en de ziel
wordt de dorst van de Liefde vermeerderd. En, omdat
Liefde vuur is, vormt Zij het vagevuur voor deze ziel
.

Dit resulteert voor haar …in een voortdurende eenheid,
op dezelfde manier als ademhalen continu is.

Dit zijn communies van de zuiverste Liefde in de geest,
niet met het lichaam. De  geest is volmaakter dan het lichaam,
de liefde is dus intenser.” (…)

Het Heilig verlangen om Jezus te ontvangen- BvdH -6

4 juni 2021 – De Heiligheid in mijn Wil

Mijn zoon, mijn dochter,

(…)  kom in mijn Wil.  Leef erin, zodat de aarde niet langer
je thuis is, maar Ikzelf je thuis word.
Op deze manier zal je volledig veilig zijn.

Mijn Wil heeft de kracht om de ziel transparant te maken. En als
de ziel doorzichtig is, wordt alles wat Ik doe in haar weerspiegeld.

Als Ik denk, wordt mijn gedachte weerkaatst in haar geest en wordt licht,
terwijl haar gedachte, als licht, wordt weerspiegeld in de Mijne. (…)

En omdat Ik overal ben,  bereiken de reflecties van deze zielen Mij

in de Hemel,  op de aarde,  in de Sacramentele Hostie,
in de harten van de schepselen.

 Overal en altijd geef Ik Licht, en zij zenden Licht  naar Mij.
Ik geef Liefde, en zij geven Liefde aan Mij.

Zij zijn mijn aardse woningen, waarin Ik mijn toevlucht vind
tegen de lelijkheid van de andere schepselen.

De Heiligheid in mijn Wil – BvdH -12

4 juni 2021 – Wij houden van u, Moeder van onze God

 

“Mijn dochter, mijn zoon,

toen Ik de melk uit de borst van mijn allerliefste mama zoog,
– zoog Ik tegelijkertijd de Liefde van haar Hart.

Het was veel meer het laatste dan het eerste dat Ik zoog.
Het was alsof zij tegen Mij zei: “Ik hou van je, ik hou van je, o Zoon !
Ik antwoordde haar: “Ik hou van je, ik hou van je, o Mama.”

En Ik was niet alleen. Op mijn “Ik hou van je”,  zegden
de Vader, de Heilige Geest,  en ook de gehele schepping :
– de engelen, de heiligen, de sterren, de zon, de waterdruppels,
– de planten,  de bloemen, de zandkorrels, alle elementen…
samen met Mij:
“Wij houden van u, Wij houden van u, o Moeder van onze God,
in de Liefde van onze Schepper.” (…)

Wij houden van u, Moeder van onze God – BvdH – 8

3 juni 2021 – “Mij Glorie geven met al jouw daden”

Mijn dochter, mijn zoon,

bij al je daden,
– of het nu bidden is of lijden, – rust of werk,
– stilte of gesprek, – verdriet of vreugde,
– of zelfs het voedsel dat je eet,
kortom, bij alles wat je meemaakt,

zal je de intentie hebben  om Mij alle Glorie te geven
die Mij met deze daden  had moeten gegeven worden

Je zal er de intentie aan toevoegen
– om te herstellen voor de zielen die het goede ,
dat zij hadden moeten doen, niet gedaan hebben;
– om Mij de Glorie te geven die hierdoor niet ontvangen is.

De Liefde van het Hart van Jezus – BvdH 4 – 4 september 1901

 

 

3 juni 2021 – “Moge mijn Wil gekend, bemind en vervuld worden”

“Mijn dochter, mijn zoon,

Mijn  mama zal  je leren om haar na te volgen,
om altijd in de Goddelijke Wil te leven.

De Zending van mijn Wil is eeuwig.
Het is de Zending  van onze Hemelse Vader.

De Vader wil, vraagt en hoopt maar één ding:  dat zijn Wil
gekend en bemind wordt en
– op aarde gedaan wordt zoals in de Hemel.

Jij zal deze eeuwige Zending tot de jouwe maken
en de hemelse Vader navolgen,  door maar één ding te willen
– voor jezelf en voor alle mensen:
dat mijn Wil gekend, bemind en vervuld wordt.”

Moge mijn Wil gekend, bemind en vervuld worden – BvdH – 17

2 juni 2021 – Hoezeer heb Ik de mensen bemind!

 

“Mijn dochter, mijn zoon,

hoezeer heb Ik de mensen bemind!

De menselijke natuur was
– corrupt,  vernederd en
– zonder hoop op glorie en wederopstanding.

Om hen te redden, wilde Ik in mijn Mensheid
alle vernederingen ondergaan
, vooral deze
van uitgekleed, gegeseld en gestraft te worden.

Met dit  alles wilde Ik hun mensheid  vernieuwen,
om hen Leven,  Eer,  Glorie  te geven
voor het eeuwige Leven.

Wat had ik voor hen  kunnen doen dat Ik niet gedaan heb?”

Hoezeer heb Ik de mensen bemind!- BvdH – 12